Közzétételi adatok

AZ ADAT LEÍRÁSAADAT
a) a szakképző intézmény
aa) hivatalos neve
Északi ASzC Serényi Béla Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola
a) a szakképző intézmény
ab) székhelye és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei
3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
a) a szakképző intézmény
ac) adószáma, költségvetési szervként működő szakképző intézmény esetében törzskönyvi azonosító száma, KSH statisztikai számjele
Északi Agrárszakképzési Centrum adószáma: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
a) szakképző intézmény
ad) telefonszáma, e-mail címe, faxszáma és honlapjának címe (a továbbiakban együtt: elérhetőség)
Telefonszám: +36-48/430-035
E-mail cím: sbgmszk@serenyi.edu.hu
Honlap: https://serenyi.edu.hu
a) a szakképző intézmény
ae) alapító okiratának kelte, illetve nem állami szakképző intézmény esetében a működést megalapozó végleges működési engedély, a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum, a működéshez szükséges határozat száma, kelte és az engedélyező hatóság neve
Az Északi Agrárszakképzési Centrum -jelenleg hatályos- alapító okiratának száma, kelte: okirat száma: SZIF/439/6/2022.;  2022. július 1.
b) a szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adatai és – az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény (Onytv.) 1/A. melléklet I. rész 1. pont a) alpontja alapján – a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetőségeiAgrárminisztérium
központi költségvetési szerv
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Adószám: 15305679241
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 305679
KSH statisztikai számjel: 15305679-8411-311-01
Telefonszám: +36-1-795-2000
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap:  https://kormany.hu/agrarminiszterium
Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Nagy István
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztása: agrárminiszter
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36-1-795-2000
E-mail: info@am.gov.hu
c) a feladatellátási helyen célját szolgáló épület működtetője a) pont aa)-ad) alpontjában meghatározott adataiÉszaki Agrárszakképzési Centrum
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
Adószám: 15823254-2-15
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 823258
KSH statisztikai számjel: 15823254-8532-312-15
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Honlap: www.easzc.hu
d) az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatójának, kancellárjának és a Szakképző Intézmény igazgatójának családi és utóneve és elérhetőségeiFőigazgató: Lévai Imre
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Kancellár: Vislóczki Zoltán
Telefon: +36 42/433-425
E-mail: easzc@easzc.hu
Igazgató: Földvári István
Telefon: +36 48/430-035
E-mail: sbgmszk@serenyi.edu.hu
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiSzervezeti és Működési Szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az adatai (hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei)Agrárminisztérium
Agrárszakképzési Főosztály
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefonszám: +36-1/795-2000
E-mail: info@am.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/agrarminiszterium
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről
12/2020. (II.7.) Korm. Rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
2011. évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésről

Szervezeti és Működési Szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak a 2011. évi CXII. törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által
– alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekFeltöltés alatt…
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neveÉszaki Agrárszakképzési Centrum

a szabályzat elérhetősége:

https://easzc.hu/dokumentumok/

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztatóhttp://serenyi.edu.hu/technikum/

http://serenyi.edu.hu/szakkepzo-iskola/

A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számahttp://serenyi.edu.hu/engedelyezett-kepzesek/
A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételeit isKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, idejeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A szakképző intézmény nyitvatartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjaihttp://serenyi.edu.hu/nyitvatartas-rendje/
A szakképző intézmény szakmai programjaSzakmai program
A szakképző intézmény szervezeti és működési szabályzataSzervezeti és Működési Szabályzat
A szakképző intézmény házirendjeHázirend
A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettségeOktatók
Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszámaOsztályok
A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokhttp://serenyi.edu.hu/evfolyamismetlok-szama/
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett idejeFeltöltés alatt…
Az érettségi vizsga átlageredményei évenként feltüntetveFeltöltés alatt…
Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetőségeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó lehetőségekhttp://serenyi.edu.hu/szakkepzesi-munkaszerzodes-lehetosege/
Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési programFeltöltés alatt…
Külső értékelés eredményeKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
Külső értékelésről szóló összegző jelentésKözérdekű adat nem áll rendelkezésre.
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
ELÉRHETŐ SZAKMÁK
Technikumhttp://serenyi.edu.hu/technikum/
Szakképző Iskolahttp://serenyi.edu.hu/szakkepzo-iskola/
Felnőttek szakmai oktatásahttp://serenyi.edu.hu/felnottek-szakmai-oktatasa/
Felnőttek szakmai képzésehttp://serenyi.edu.hu/felnottek-szakmai-kepzese/
Érettségi vizsgára felkészítés technikumbanhttp://serenyi.edu.hu/erettsegi-vizsgara-felkeszites-technikumban/
Részszakma felkészítő szakmai oktatáshttp://serenyi.edu.hu/reszszakmara-felkeszito-szakmai-oktatas/
Gazdálkodásra vonatkozó adatok
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekGINOP-6.2.3-17-2017-00007
Ökoiskola